NGP logo 042015Согласно измените и дополнувањето на Законот за данок на имот (Сл. Весник бр. 154/15) и измената и дополнувањето на Законот за процена (Сл. Весник бр. 153/15) заклучно од 01.01.2016та година при секој склучен договор за купопродажба на недвижен имот во посебна постапка, потребно е да биде изработена процена од овластен проценувач

1. Започнување на постапката

 • Странката која доаѓа кај нотар е потребно да има изработена процена. Доколку странката нема веќе изработена процена, нотарот му дава листа на проценувачи од која листа странката одбира овластен проценувач.
 • Странката склучува договор со овластениот проценувач и се издава фактура за наплата на проценката. Наплатата се врши исклучиво по тарифникот за недвижен имот.
 • Изготвувањето на проценката не може да трае повеќе од 4 (три) работни дена.
  • Овластениот проценувач постапува во предвидениот рок само ако нарачателот (странката) на процената ги извршил сите уплати согласно Законот за процена
  • Во Случаи кога постои процена на сложени и комплексни објекти, проценувачот е должен во условите за ангажирање да го наведе рокот за изготвување на процената.


2. Изготвување на извештајот за процена на недвижен имот

 • Проценувачот го изготвува Извештајот за процена, согласно измените и упатства, а кон извештјот приложува
  • Елементи на утврдување на фактичка состојба
  • Табели за пресметка на пазарна вредност
  • Фотодокументација – доколку странката дозволува фотографирање
  • Оргинален примерок од Имотен Лст не постар од 6 месеци
  • Копија од лиценца за процена на недвиен имот издадена од Министерство за Транспорт и Врски
  • Уверение за положен стручен испит за прценувач

3. Пресметка на данокот на промет на недвижности

 • Проценувачот врши пресмека на данкот на промет на недвижности, како проценетата вредност
 • Аконтативната даночна пријава се пополнува по електроснки пат преку Е-Катастар, со што после електронското пополнување потребно е да се отпечат и да задолѓително да бде потпишана од страна на даночнио обврзник
 • Проценувачот задолжиелно ги ополнува податоците во регистарот за цени, како и ја прикачува процената на е-катастар со сите прилози

4. Завршна фаза

 • Предавање на изготвената процена на странката
  • Извештајот за процена заедно со прилозите во три примроци и се предава на странката (за нотарт, за општината и за странката), а странката задолжително е потрено да стави потпис и дата на прием на поцената
  • Аконтативната даночна пријава

ngsv so nova lokacijaПокрај Проценките Националната Групација за Проценки исто така нуди и услуги од областа на Судски Вештачења и тоа од сите области пропишани со закон преку својата матична компанија Национална Групација за Судски Вештачења.

Друштвото за вештачење , Национална Групација за Судски Вештачења (НГСВ) започна со работа во 2011та година како специјализирана компанија за изготвување на судски вештачења, супервештачења од сите области како и проценки. Комплексонста на животот и се посложените правни односи, не донесе на идеја да ги обединиме вештаците со долгогодишно искуство и знаење, во што и успеавме.Со 

За подетални информации можете да се обратите на телефонскиот број 02/322 55 99, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или пак да ја посетите веб страницата на Национална Групација за Судси Вештачења

ДОЗВОЛЕТЕ ДА БИДЕМЕ ДЕЛ ОД ВАШИОТ УСПЕХ

MedicnskoНационалната групација за Проценки со својата професионалност, навременост, прецисности стручнот ги нуди услуги од следните области:

- Процена на недвижен имот

- Процена на транспортни средстван

- Процена на Капитал (Трговски друштва, јавни претрпријатијаи други правни лица)

- Процена на информатички технологии

- Процена од други обласи

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

КОНТАКТ

Адреса:
ул. Дебарца бр. 4-1/1 1000 Скопје, Македонија
Тел:
(389) 2 322 55 99
Факс:
(389) 2 322 55 99
Веб:
Email:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ЗА НАС

Национална Групација за Проценки (НГП), е професионална компанија специјализирана за изготвување на процени од сите области. Нашата цел е со нашата стручност да помогнеме во што побрзо изготвување на процените, со тоа што кон секој предмет се пристапува со посебно внимание